TKKP 22. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TKKP 22. GENEL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurulu, Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde 17-18 Haziran 2017’de gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısında Konseylerin yerel ekonomilerin geliştirilmesinde ve çevrenin korunmasında oynayabilecekleri roller, atölye çalışmaları eşliğinde ele alınarak aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir;

1- TKKP resmi web sitesinde, kentin ekonomisine katkı sunan ve halihazırda uygulanmakta olan projelere ilişkin bir bilgi paylaşım modülü/arama moturu oluşturulmalıdır. Böylece bilgi ve deneyim aktarımı sağlanarak, iyi uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.

2- Kent ekonomisine katkı sunacak yaratıcı fikirler, stratejik zaman yönetimi göz önünde bulundurularak, kısa, orta ve uzun vadede, Kent Konseyleri öncülüğünde kampanya ve projelere dönüştürülmelidir. Bu alanda önplana çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir;

*Turizm alanında gerileme yaşanan kıyı kentlerinde ivedilikle, sağlık turizmi, kültür turizmi gibi alternatif turizmle ilgili çalıştaylar yapılarak, bölgesel turizm planlamasına katkı sunulmalı, bu alanda yeni bir vizyon geliştirilerek kentlerin ekonomik krizlere karşı direnci arttırılmalıdır.

*Esnafların desteklenmesi ve küresel sermayeye karşı direnç kazanması amacı ile Kent Konseyleri ve yerel yönetimler işbirliği ile çeşitli kampanya, proje ve farkındalık eğitim çalışmaları hayata geçirilmelidir. Ayrıca esnaflar arasında ortak alım, ortak depolama ve ortak dağıtım gibi alanlarda birlik ve kooperatif gibi örgütlenme ve dayanışma modelleri teşvik edilmeli, bu alanda pilot uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Yerel pazarlar modernize edilerek, cazip hale getirilmelidir. Esnaflara ruhsat ve vergi konusunda kolaylık gösterilmelidir.

*Kadın, genç ve dezavantajlı kesimlerin istihdam ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak, girişimcilik eğitimleri, üretim ve pazarlama konusunda danışmanlık desteği, yeni beceriler kazandırılmasına yönelik olarak sürdürülebilir projeler hayata geçirilmeli, bunun yanında Anne Kolisi örneğinde olduğu gibi yaratıcı iş fikirleri desteklenmelidir. Bu tür projelerin hayata geçirilmesinde konsey, yerel yönetimler ve konsey bileşenleri arasında işbirliği ve paydaşlık ilişkisi hayati bir öneme sahip olduğu için Konseyler bu konuda gerekli iletişim ve işbirliğini tesis etmelidir.

*Gerek kırsal kalkınmada ve gerekse kentsel hizmet sektöründe kooperatifleşme ve diğer ekonomik örgütlenme modelleri, Nilüfer ve Seferihisar örneklerinde olduğu gibi teşvik edilmelidir. Ayrıca bu kooperatif ve birlikler arasında, bölgesel ve ulusal düzeyde işbirliği ağları geliştirilerek, küçük kentlerde üretim yapılarak büyük kentlerde pazarlar oluşturulmalı ve böylelikle bağımsız ekonomik kalkınmaya katkı sunulmalıdır.

*Üreticilerin hak ettikleri kazancı elde edebilmeleri için üreticiden tüketiciye doğrudan pazarlar kurulmalı ve mevcut pazarların sayısı arttırılmalıdır. Bu başlık altında organik tarım ve el emeği ürünlerinin pazarlanması teşvik edilmelidir.

*Tohum bankalarının sayısının arttırılması ve tohum takas şenliklerinin yaygınlaştırılması yoluyla uluslararası tohum tekellerinin gücü ve çiftçiler üzerindeki baskısı kırılmalıdır. Ayrıca tarımsal üretim yalnızca kırsala sıkıştırılmamalı, büyük şehirlerde de bahçe kültürü(perma kültür) yaygınlaştırılmalıdır.

*Kentlerin farklılıkları marka kent çalışmaları ile ön plana çıkartılarak ekonomik değer yaratılmalı, ayrıca katma değeri yüksek ürünler geliştirilebilmesi için İtalya örneğinde olduğu gibi başta tasarım olmak üzere resim, müzik, heykel, geleneksel el sanatları gibi spesifik sanat dalları önplana çıkartılmalıdır.

*Ülke ekonomisinin dünyadaki değişimi yakalamasında hayati bir öneme sahip olan Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için, yeni kuşaklarda araştırma ve üretme kültürünü yerleştirecek çalışmalara önem verilmelidir. Örneğin Onarım Atölyesi, TAK (Tasarla, Araştır, Katıl) Atölyesi (Kadıköy ve Kartal), Küçük Parmaklar Projesi (Yenimahalle), Kod/Yazılım Eğitimi, Robot Atölyesi (Süleymanpaşa), Kendin Yap Atölyeleri, gerek okullarda ve gerekse dezavantajlı mahallelerde açılarak, gençler yeni fikirler ve ürünler geliştirmeye teşvik edilmelidir. Bunun yanında araştırma ve okuma kültürünün yaygınlaştırılabilmesi için dijital kütüphanelerin yaygınlaştırılması büyük bir önem arz etmektedir.

*Geri dönüşüm sektörü, ekonomiye ve yaşanabilir bir çevreye katkı sunabilecek önemli bir sektördür. Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratacak, Atık-Matik Projesi benzeri pratik ve yaratıcı projeler hayata geçirilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir